วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6
1. การเจริญเติบโตของมนุษย์
2. ระบบย่อยอาหาร
3. ระบบหายใจ
4. ระบบหมุนเวียนเลือด
5. ระบบขับถ่าย
6. การทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
7. สารอาหาร
8. ความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
9. ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ
10. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
11. ความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกัยสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
12. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
13. ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
14. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติและมนุษย์ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต
15. แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
17. สมบัติของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส
18. การจำแนกสารโดยการใช้สถานะและเกณฑ์อื่นๆ
19. วิธีการแยกสาร ได้แก่ การร่อน ตกตะกอน กรอง ระเหิด ระเหยแห้ง
20. จำแนกประเภทของสารโดยใช้สมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์
21. การเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
22. สมบัติของสารละลาย และการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
23. การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่
24. การเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
25. การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
26. ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
27. การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนานและนำความรู้ไปใช้
28. การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนานและนำความรู้ไปใช้
29. สนามแม่เหล็ก การเกิดสนามแม่เหล็ก และการใช้ประโยชน์
30. หินและการจำแนกประเภทของหิน
31. ประโยน์ของหิน
32. การเปลี่ยนแปลงของหิน
33. ธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
34. การเกิดฤดู
35. การเกิดข้างขึ้นข้างแรม
36. การเกิดสรุยุปราคา
37. การเกิดจันทรุปราคา
38. ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีอวกาศ